Leakomatic Cloud
Webshop
0

Leakomatic M3i+

: vanliga frågor och svar

Allmänna frågor

Har jag tillgång till vatten vid strömavbrott?

Ja, vid ett strömavbrott är magnetventilen öppen.

Hur gör jag för att "AUX out"-utgången på Leakomatic ska bryta eller sluta tvärt emot hur den gör nu när det finns ett larm? 

Parametern "Alarm ut aktiv" ändras från "ÖPPEN" till "STÄNGD" eller tvärtom.

Hur kan jag få varning eller larm till Leakomatic från yttre utrustning? 

Utrustning med en potentialfri brytande/slutande kontaktfunktion kan kopplas till elektronikenhetens ingång "AUX in" och parametern "AUX1 in" eller ”AUX2 in” väljs till "VARNING" eller "ALARM". Den yttre styrningen kan nu användas för att framkalla en varning eller ett larm.

Hur kan jag koppla in en extra Hemma/Borta-brytare? 

En potentialfri kontakt med en brytande/slutande funktion kan kopplas till elektronikenhetens ingång "AUX in" och parametern "AUX1 in" eller ”AUX2 in” väljs till "HEMMA" eller "BORTA". Den yttre styrningen kan nu användas för att byta mellan Hemma- och Bortaläge.

Hur gör jag för att styra Hemma/Borta-växlingen från mitt villalarm?

En potentialfri kontakt med en brytande/slutande funktion kan kopplas till elektronikenhetens ingång "AUX in" och parametern "AUX1 in" eller "AUX2 in" väljs till "HEMMA" eller "BORTA". Den yttre styrningen kan nu användas för att byta mellan Hemma- och Bortaläge.

Kan jag koppla min Leakomatic till ett villalarm?

Ja, Leakomatic kan kopplas till de flesta villalarm. Om du har ett villalarm från Verisure eller Sector Alarm kan vi erbjuda tillbehöret Hemmalarmstyrning. Hemmalarmstyrning är en reläkontakt som ansluts till en Smart-plug eller ett eluttag som kan styras av larmsystemet. Den medföljande mellankabeln är tio meter lång och ansluts till AUX in-ingången på din Leakomatic-elektronikenhet.

Kan jag med hjälp av M3i+ se hur mycket vatten jag har använt?

Ja, på fliken "Statistik" i Leakomatic Cloud finns olika diagram för att se tryck och volym. Olika delflöden kan ses genom att lägga muspekaren över en flödesindikering.

Vad är "AUX out"-utgången på Leakomatic?

Utgången har en potentialfri brytande/slutande kontaktfunktion som aktiveras när Leakomatic larmar. Utgången kan sättas i funktion genom att parametern "AUX ut aktiv" väljs till "ÖPPEN" eller "STÄNGD".

Vilka tillbehör kan jag koppla till min Leakomatic?

Leakomatic kan kompletteras med WiFi vattenlarm för punktövervakning av t.ex avloppsslangen under diskmaskin eller andra utrymmen där det kan förekomma risk för läckage. I Leakomatic Cloud kan du koppla vattenlamet till en eller flera Leakomatic-ventiler så att vattnet stängs av vid översvämningslarm. Du finner mer information under Tillbehör.

Är en Leakomatic dyr att installera?

Vattenskador i hus uppkommer så ofta att investeringskostnaden för att installera en smygläckagevarnare är ekonomiskt lönsam.

Många andra olägenheter följer också vid reparation av en vattenskada t.ex. oljud från torkmaskiner och byggdamm då utrymmen ska rivas, material ska torka och nytt material ska monteras. Det kan t.o.m. medföra att man inte kan bo kvar hemma innan skadan är återställd. Hälsorisker kan också uppstå vid mögel.

Efter installation av en vattenfelsbrytare brukar vattenförbrukningen också ofta minska markant eftersom användaren blir mer uppmärksam på onödig förbrukning. Kostnaderna för vatten, avlopp och strömförbrukningen för varmvattenberedning minskar.

Elektronikenhet

Hur får jag tillbaka standardinställningarna?

Genom att koppla bort strömadapterkabeln ur elektronikenheten och hålla inne Hemma/Borta-knappen längst till vänster och hålla inne OK-knappen näst längst till vänster samtidigt som strömadapterkabeln kopplas tillbaka och fortsätta hålla dem intryckta tills enheten har startat.

Hur får jag enheten tyst då den piper vid varning eller larm?

Tryck kort på OK-knappen näst längst till vänster på elektronikenheten.

Hur byter jag mellan Hemma- och Bortaläge?

Tryck på Hemma/Borta-knappen längst till vänster på elektronikenheten.

Hur kan jag göra för att enheten inte ska pipa när det kommer ett larm?  

Gå till inställningen "Ljudsignal" och välj i vilka fall enheten ska få ljuda eller gå till "Tyst tid" och välj vilka tider på dygnet som enheten inte får ljuda.

Varför hörs inget ljud fast elektronikenheten visar att det finns ett larm?

 • I inställningen "Ljudsignal" har valts att ljudet ska vara AV eller att enheten endast ska ljuda vid en viss larmtyp.
 • Händelsen inträffade under den tidsperiod som är vald i inställningen "Tyst tid".
 • Buzzern i elektronikenheten är defekt.

Varför lyser den blåa lysdioden?

För att enheten registrerar flöde eller för att ett flöde fram tills nyligen har pågått.

Tester och larm

Hur fungerar Leakomatic läckagetestet?

Leakomatic M3i+ har två separata test för att detektera och förebygga flödes- och smygläckage.

Flödestestet skyddar vid flödesläckage mot stora vattenskador. Enheten larmar och stänger av vattnet om flödet pågår längre än inställd tid. Olika flödestider kan ställas in för hemma- och bortaläge.

Enheten larmar och stänger direkt av vattnet om flödesvolymen är större än vad som är tillåtet.

Täthetstestet skyddar huset från dolda smygläckage. Ventilen stängs 4 gånger per dygn under 20 minuter (antal och längd för testet kan väljas valfritt). Under tiden utförs en provtryckning av rörsystemet. Om trycket faller under ett visst (inställbart) gränsvärde anses provtryckningen misslyckad. Testet ger larm om samtliga provtryckningar under en 24-timmarsperiod indikerat läckage. Resultatet av varje täthetstest kan avläsas i appen och molntjänsten.

Hur fungerar frostvakten?

M3i+ har en inbyggd temperaturgivare som mäter omgivningens temperatur invid tryckgivaren. Vid temperaturer nära noll finns risk att vattnet fryser med läckage som följd. Det finns även risk att Leakomaticenheten fryser sönder och slutar fungera. Frostvakten varnar om temperaturen sjunker under 3 °C (justerbart).

Nätverk

Fungerar Leakomatic med alla WiFi routrar?

Leakomatic fungerar med alla Wi-Fi-routrar som utnyttjar 2.4GHz-bandet och kan konfigureras för en av följande två säkerhetsprofiler:

- WPA2 Personal (andra benämningar: WPA2-PSK, PSK2, WPA2-PSK)
- WPA/WPA2 Personal (andra benämningar WPA/WPA2 Mixed mode, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 (TKIP/AES), PSK2-Mixed)

Leakomatic fungerar inte med säkerhetsprofiler såsom WEP eller WPA

Hur byter man hemma/borta med appen?

Man håller fingret intryckt på husikonen tills de olika driftslägena visas i displayen, släpp och tryck på valfritt läge.

Installation

Hur gör jag för att få min extrautrustning att byta mellan Hemma- och Bortaläge tvärt emot hur den gör nu? 

 • Parametern "AUX1 aktiveras" eller "AUX2 aktiveras" ändras från "HÖG" till "LÅG" eller tvärtom
 • Parametern "AUX1 in" eller "AUX2 in" ändras från "HEMMA" till "BORTA" eller tvärtom

Installeras magnetventilen före eller efter en tryckreduceringsventil?

Vi rekommenderar att ventilen installeras efter tryckreduceringsventilen.

Kan Leakomatic installeras i ett kallt utrymme?

Leakomatic skall installeras i utrymme där frysrisk inte kan förekomma. Temperaturen skall vara 0-90 grader Celsius.

Kan jag använda Leakomatic när vattnet kommer från en borrbrunn?

Ja, men ett smutsfilter behöver installeras före Leakomatic-ventilen.

Kan magnetventilen installeras på lodrätt rör?

Ja, den kan installeras på både lodräta och vågräta rör.

Kan man vrida på elektronikenheten?

Ja, genom att vrida på ventilspolen.

Vem kan installera den?

Leakomatic ska installeras med alla medföljande tillbehör och anvisningarna i installationsanvisningen ska följas. Installationen ska göras på ett fackmannamässigt riktigt sätt.

Vilket mått har Leakomatic M3i+?

Leakomatic M3i+ har invändig 3/4 tum gänga och kräver ett installationsutrymme på ca. 18 cm. Höjden är 13 cm och djupet 10 cm.

Felsökning

Hur kan toalettstolen efter en påfyllning fortsätta ta in mera vatten fast jag inte kan se att det rinner ut något vatten i skålen?

Flera liter vatten kan fyllas i behållaren innan vattennivån når översvämningsröret och vatten börjar rinna ut i skålen.

När jag aktiverar mitt villalarm så växlar Leakomatic till Hemmaläge. Hur ändrar jag så att den istället byter till Bortaläge när jag larmar på?

 • Parametern "AUX1 aktiveras" eller "AUX2 aktiveras" ändras från "HÖG" till "LÅG" eller tvärtom
 • Parametern "AUX1 in" eller "AUX2 in" ändras från "HEMMA" till "BORTA" eller tvärtom

När jag har fått ett FLÖDESTESTLARM, hur kan jag kontrollera om det är en toalettstol som inte stänger av vattentillförseln ordentligt när den har fyllt behållaren klart?

Genom att stänga avstängningskranen eller Ballofixen på vattenröret som går till toalettstolen och se om flödesindikeringen upphör.

När jag har fått ett FLÖDESTESTLARM, hur kan jag kontrollera om det är någon apparat eller annan utrustning som inte stänger av vattentillförseln ordentligt när den har tagit vatten klart?

 • Genom att stänga av vattentillförseln till utrusningen och se om flödesindikeringen upphör
 • Genom att kontrollera om det rinner vatten ur spillröret från varmvattenberedarens övertrycksventil

Varför har enheten larmat i Borta-läget utan att någon har tappat vatten?

 • Någon tappade vatten eller spolade i toaletten efter att Bortaläget aktiverades
 • Någon utrustning som tar vatten automatiskt har använt vatten längre än den inställda tillåtna flödestiden för Bortaläge
 • En tillfällig tryckhöjning i vattenledningsnätet kan ha förorsakat en flödesregistrering
 • Övertrycksventilen för varmvattenberedningen håller inte tätt då den har gått tillbaka till stängt läge
 • Varmvattencirkulationspump (VVC) eller annan utrustning där vatten cirkulerar i det trycksatta tappvattensystemet gör att vatten rör sej i vattenledningarna

Varför har jag dåligt vattentryck i huset?

 • Ett smutsfilter eller sil som sitter före magnetventilen är igensatt
 • Ditt vattenbolag levererar lågt vattentryck till din fastighet
 • Någon utrustning till din borrbrunn fungerar dåligt eller är inställd på för lågt tryck
 • Inkommande avstängningsventil eller markventilen utanför din fastighet är igensatt eller inte helt öppen
 • Inkommande vattenledning är igensatt
 • Smuts eller avlagringar i magnetventilens spolaxel kan göra att axelns innehåll inte rör sej som det ska
 • Magnetventilen är defekt

Varför stänger ventilen inte av vattnet fast elektronikenheten indikerar VARNING?

Enheten ger varning efter inställd tid men stänger av vattnet först då varningen övergår till ett larm. Fördröjningstiden för när en varning övergår till ett larm kan ställas in skilt för de olika testerna. Varningar kan helt hoppas över genom att välja alarmfördröjningstiden till värdet noll.

Varför får jag "AUX IN"-alarm fast ingenting är inkopplat på AUX-ingången?

Parametern "aktiveras" i menysystemet har ändrats från "HÖG" till "LÅG" på AUX ingången.

Varför får jag "AUX-alarm"?

Extra utrustning inkopplad till någon av de två AUX-ingångarna har aktiverats.

Varför kommer det inget vatten när jag öppnar en vattenkran?

 • Magnetventilen har monterats i fel riktning, pilen på ventilen visar flödesriktningen
 • Det finns ett larm och Leakomatic har stängt magnetventilen, larmet återställs med OK-knappen
 • Ett smutsfilter eller sil som sitter före magnetventilen är igensatt
 • Ditt vattenbolag har stängt av vattnet till din fastighet
 • Någon utrustning till din borrbrunn har slutat fungera
 • Inkommande avstängningsventil eller markventilen utanför din fastighet är igensatt eller stängd
 • Inkommande vattenledningsrör är igensatt
 • Smuts eller avlagringar i magnetventilens spolaxel kan göra att axelns innehåll inte rör sej som det ska
 • Magnetventilen är defekt