Leakomatic Cloud
Webshop
0

Garantivillkor

Allmän information

”Slutanvändare” enligt denna tillverkargaranti är den som äger produkten och inte har förvärvat den för att sälja den eller installera den hos tredje part som en del av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhe

Garantiskydd

Giltig för Leakomatic-produkter som köpts av första kund från och med 2016-01-01 (inköpsbevis): Leakomatic garanterar slutanvändaren att produkterna är fria från material-, tillverknings- och konstruktionsfel. Avgörande här är aktuell vetenskaplig och teknisk nivå vid tillverkningstillfället. Produkten måste redan vid denna tidpunkt ha uppvisat den defekt som orsakade skadorna. Fordringar på ersättning för följdskada eller enligt produktansvar finns endast i enlighet med obligatoriska lagbestämmelser. Garantin gäller i 2 år efter den första kundens inköp. Garantitiden förlängs inte på grund av tillhandahållande av tjänster enligt denna garanti, i synnerhet inte efter reparation eller byte. Garantitiden startar heller inte om i dessa fall.

Skriftlig reklamation

Rättigheterna enligt denna garanti kan inom garantitiden hävdas till Leakomatic eller den återförsäljare från vilken den första kunden köpte produkten genom skriftligt meddelande om brister. Utöver detta är förutsättningen att slutanvändaren reklamerar felet inom två månader efter det att felet har, eller borde ha, upptäckts. Slutanvändaren måste kunna styrka att garantin inte har löpt ut (till exempel genom att presentera inköpskvittot från den första kunden).

Garantiåtaganden

Det står Leakomatic fritt att antingen reparera produkten, byta den eller återbetala köpeskillingen till slutanvändaren.

Om Leakomatic fastställer att produkten var korrekt installerad och har havererat eller är defekt inom giltighetsområdet för denna garanti, kommer Leakomatic, efter eget val, antingen att reparera eller byta den felaktiga Leakomatic-produkten kostnadsfritt eller acceptera återlämnandet av produkten och återbetala det pris som den ursprungliga köparen har betalat för produkten. Reparation eller byte kan göras med en ny eller en renoverad produkt eller komponent efter Leakomatics eget gottfinnande. Slutanvändaren måste göra produkten tillgänglig.

Vid byte ersätts den gamla produkten av en ny produkt av samma slag, samma kvalitet och samma typ utan kostnad. Om produkten i fråga inte längre tillverkas när felet rapporteras, har Leakomatic rätt att leverera en liknande produkt. Transport eller frakt till och från Leakomatic eller till och från återförsäljaren, eventuell demontering och ominstallation av produkten eller andra speciella åtgärder får endast genomföras med Leakomatics samtycke. Om Leakomatic godkänner den föreslagna åtgärden, kommer Leakomatic att bära de kostnader som uppstår vid genomförandet av åtgärden. Slutanvändaren är skyldig att själv hämta den nya produkten hos närmaste Leakomatic-återförsäljare, om inte annat avtalats.

Om Leakomatic väljer att återbetala köpeskillingen och bekräftar detta skriftligen, returnerar slutanvändaren produkten och Leakomatic betalar tillbaka inköpspriset exklusive montering och demontering.

Förutsättningar och undantag

Förutsättningen för denna garantis giltighet är en professionell installation och underhåll i enlighet med bruksanvisningen och beprövade tekniska regler (t.ex. av en VVS-specialist eller ett auktoriserat specialistföretag) samt att bruksanvisningens instruktioner följs och att Leakomatic-produkten används i enlighet med Leakomatics tekniska instruktioner och skötselanvisningar.

Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att vattenledningsrör spolas igenom sakkunnigt och i enlighet med gällande standarder, särskilt före produktinstallation och efter byggnadsarbeten, och att installationerna sker i enlighet med installationsanvisningarna samt att arbetstrycket i vattennätet kontrolleras enligt tekniska föreskrifter.

Monteringsanvisningar, bruks- och skötselanvisningar medföljer alla produkter och finns tillgängliga under våra supportsidor.

Garantin gäller inte:

Garantin gäller inte vid:

Garantin täcker inte

Om ett produktfel inte omfattas av denna garanti, ska kostnaderna för produktens frakt och transport bäras av slutanvändaren. Dessutom står slutanvändaren för kostnader, inklusive eventuella arbetskostnader, som uppkommit vid undersökningen av produkten, samt kostnaderna för demontering och ominstallation av produkten. Om slutanvändaren vill låta utföra en reparation efter att ha informerats om att garantin inte gäller och om de uppskattade kostnaderna för reparationen, bär slutanvändaren kostnaderna för reservdelar och arbetskostnader. Om produkten inte uppvisade defekten vid leveransen bestämmer Leakomatic i varje enskilt fall och företaget tillmötesgår slutanvändaren för att åtgärda felet. I det här fallet har slutanvändaren inte något rättsligt krav för att felet ska åtgärdas.