Leakomatic Cloud
Webshop
0

Leakomatic Pro-X

: vanliga frågor och svar

Allmänna frågor

Finns det annan utrustning som kan kopplas till Leakomatic?

 • En vattenmätare med pulsutgång kan kopplas till en av AUX-ingångarna och parametern "AUX1 in" eller "AUX2 in" väljs till ”Vattenmätare”. Vattenförbrukningen kan sen avläsas i menyn ”STATUS” i displayen
 • Leakomatic har en ingång till vilken en analog temp- eller tryckgivare kan kopplas. Givaren ska ge 4-20mA och klara en drivspänning på 24VDC.
 • Hårdvarurev. för M4i måste vara 301/B eller senare för att stöda det analoga tillbehöret
 • Hårdvarurev. för Pro-1 måste vara 302/B eller senare för att stöda det analoga tillbehöret

Har jag tillgång till vatten vid strömavbrott?

Ja, vid ett strömavbrott är magnetventilen öppen.

Hur gör jag för att "AUX out"-utgången på Leakomatic ska bryta eller sluta tvärt emot hur den gör nu när det finns ett larm? 

Parametern "Alarm ut aktiv" ändras från "ÖPPEN" till "STÄNGD" eller tvärtom.

Hur kan jag få varning eller larm till Leakomatic från yttre utrustning? 

Utrustning med en potentialfri brytande/slutande kontaktfunktion kan kopplas till elektronikenhetens ingång "AUX in" och parametern "AUX1 in" eller ”AUX2 in” väljs till "VARNING" eller "ALARM". Den yttre styrningen kan nu användas för att framkalla en varning eller ett larm.

Hur kan jag koppla in en extra Hemma/Borta-brytare? 

En potentialfri kontakt med en brytande/slutande funktion kan kopplas till elektronikenhetens ingång "AUX in" och parametern "AUX1 in" eller ”AUX2 in” väljs till "HEMMA" eller "BORTA". Den yttre styrningen kan nu användas för att byta mellan Hemma- och Bortaläge.

Hur gör jag för att kvittera varningar eller larm från yttre utrustning?

En potentialfri kontakt med en brytande/slutande funktion kan kopplas till displayenhetens ingång "AUX in" och parametern "AUX1 in" eller "AUX2 in" väljs till "KVITTERA". Den yttre styrningen kan nu kvittera varningar och alarm.

Hur gör jag för att styra Hemma/Borta-växlingen från mitt villalarm?

En potentialfri kontakt med en brytande/slutande funktion kan kopplas till elektronikenhetens ingång "AUX in" och parametern "AUX1 in" eller "AUX2 in" väljs till "HEMMA" eller "BORTA". Den yttre styrningen kan nu användas för att byta mellan Hemma- och Bortaläge.

Hur gör jag för att styra Pausfunktionen från yttre utrustning?

En potentialfri kontakt med en brytande/slutande funktion kan kopplas till displayenhetens ingång "AUX in" och parametern "AUX1 in" eller "AUX2 in" väljs till "PAUS". Den yttre styrningen kan nu användas för att byta till Pausläge.

Kan jag med hjälp av Leakomatic se hur mycket vatten jag har använt?

Om en vattenmätare med pulsutgång kopplas till en av AUX-ingångarna och parametern "AUX1 in" eller "AUX2 in" väljs till ”Vattenmätare”. Vattenförbrukningen kan sen avläsas i menyn ”STATUS” i displayen.

Vad gör Leakomatic till den mest exakta och mångsidigaste vattenfelsbrytaren på marknaden?

Ventilen är alltid öppen för att möjliggöra realtidsmätning. De olika testerna och larmnivåer för dem kan justeras för att passa olika förbrukningsmönster och fungerar i alla typer av fastigheter.

Vad är "AUX out"-utgången på Leakomatic?

Utgången har en potentialfri brytande/slutande kontaktfunktion som aktiveras när Leakomatic larmar. Utgången kan sättas i funktion genom att parametern "AUX ut aktiv" väljs till "ÖPPEN" eller "STÄNGD".

Vad är skillnaden mellan Leakomatic och en vattenmätare för att upptäcka läckage och förhindra vattenskador?

Leakomatic-sensorn är så noggrann att den känner av smygläckage och varnar eller stänger av vattentillförseln både vid onormal vattenförbrukning och då ett läckage uppstår.

En vattenmätare reagerar först när det rinner flera liter per timme. Vattenmätaren uppmärksammar inte användaren på onormal förbrukning och den stänger inte heller av vattnet om ett fel inträffar.

Vilka tillbehör kan jag koppla till min Leakomatic?

Leakomatic kan kompletteras med WiFi vattenlarm för punktövervakning av t.ex avloppsslangen under diskmaskin eller andra utrymmen där det kan förekomma risk för läckage. I Leakomatic Cloud kan du koppla vattenlamet till en eller flera Leakomatic-ventiler så att vattnet stängs av vid översvämningslarm. Du finner mer information under Tillbehör.

Vilka övervakningsfunktioner kan Leakomatic ha förutom vattenfelsbrytaren?

Tryck- eller temperaturgivare kan kopplas till Leakomatic-displayen, mätvärden kan därefter avläsas i diagrammen på fliken "Tillbehör" i Leakomatic Cloud. Annan digital utrustning kan också kopplas in t.ex. en termostat för att bevaka frysrisk eller uppkoppling till ett villalarm kan användas för att växla driftsläget. Larm kan fås till appen vid onormala värden. En vattenmätare med pulsutgång kan också anslutas och vattenförbrukningsmängden kan avläsas i molntjänsten.

Vilken typ av extern utrustning kan jag koppla in till Leakomatic?

 • Utrustning som har en potentialfri brytande/slutande funktion kan kopplas till ingången "AUX in"
 • Ingångarna måste aktiveras i menysystemet "AUX1 in" eller "AUX2 in"

Elektronikenhet

Hur får jag tillbaka standardinställningarna?

 • Genom att koppla bort strömadapterkabeln ur displayenheten och hålla inne Hemma/Borta-knappen längst till vänster och hålla inne OK-knappen näst längst till vänster på displayenheten samtidigt som strömadapterkabeln kopplas tillbaka och fortsätta hålla dem intryckta tills texten ”Fabriksåterställ” visas i displayen
 • Genom att välja ”Fabriksåterställning” och ”Ja” i menysystemet

Hur får jag vatten då enheten har stängt av vattnet?

Tryck och håll OK-knappen näst längst till vänster nertryckt på displayenheten för att kvittera larmet.

Hur får jag enheten tyst då den piper vid varning eller larm?

Tryck kort på OK-knappen näst längst till vänster på elektronikenheten.

Hur gör jag för att kunna tappa vatten längre än inställd tid utan att enheten börjar larma?

Håll Hemma/Borta-knappen längst till vänster intryckt en stund och välj med pilknapparna hur många timmar övervakningen ska vara inaktiv efter en stund visas PAUS i displayen och återstående paustid börjar räkna ner. Pausläget kan när som helst avbrytas genom att byta läge med Hemma/Borta-knappen.

Hur kan jag veta när senaste larmet inträffade eller när det kvitterades?

I menyn "HÄNDELSER" kan man se aktuell status och tidpunkt för den senaste händelsen för de olika testerna och för ingångarna.

Hur byter jag mellan Hemma- och Bortaläge?

Tryck på Hemma/Borta-knappen längst till vänster på elektronikenheten.

Hur kan jag göra för att enheten inte ska pipa när det kommer ett larm?  

Gå till inställningen "Ljudsignal" och välj i vilka fall enheten ska få ljuda eller gå till "Tyst tid" och välj vilka tider på dygnet som enheten inte får ljuda.

Hur kommer jag tillbaka till startsidan?

Tryck på pil vänster upprepade gånger.

Hur ser jag status för de olika testerna?

Tryck på pil ner på displayenheten så visas testerna i tur och ordning.

Hur stegar jag i menysystemet?

Tryck på pil upp eller pil ner på displayenheten så visas nästa inställning. För att gå in på en inställning tryck pil höger.

Hur ändrar jag värdena på parametrarna i menysystemet?

Gå till parameterns värde och tryck på pil upp eller pil ner för att öka eller minska värdet. Tryck pil höger för att spara det nya värdet eller tryck pil vänster för att ångra.

Varför hörs inget ljud fast elektronikenheten visar att det finns ett larm?

 • I inställningen "Ljudsignal" har valts att ljudet ska vara AV eller att enheten endast ska ljuda vid en viss larmtyp.
 • Händelsen inträffade under den tidsperiod som är vald i inställningen "Tyst tid".
 • Buzzern i elektronikenheten är defekt.

Varför står vattenmätaren stilla fast displayen visar flöde? 

Leakomatic känner av mycket mindre flöden än vad vattenmätaren klarar att mäta.

Varför syns ingen text i displayen?

 • Ingen spänning i vägguttaget
 • Strömadapter inte inkopplad i vägguttag eller i displayenhet
 • Defekt strömadapter
 • Defekt displayenhet

Varför visas texten "PAUS" och en nedräkning av tiden syns i displayen?

Pausfunktionen är aktiverad. För att avbryta funktionen och försätta enheten i övervakningsläge tryck på Hemma/Borta-knappen.

Varför blinkar den röda "Alarm"-lysdioden på displayenheten?

Det finns en okvitterad varning. Status för de olika testerna kan avläsas i menyn HÄNDELSER. Återställning sker med OK-knappen.

Varför indikerar displayen flöde fast ingen tappar vatten?

 • Det rinner kontinuerligt mer än 3,6 liter vatten per timme igenom rörsystemet någonstans efter Leakomatic-sensorn
 • Någon utrustning fyller på vatten t.ex. tvätt-, disk-, ismaskin i kyl/frysskåp eller en luftfuktare
 • En toalettstol har inte stängt vattentillförseln helt efter en påfyllning
 • Övertrycksventilen för varmvattenberedningen håller inte tätt då den har gått tillbaka till stängt läge
 • Om avstängningsventilen för inkommande vatten stängs och enheten fortfarande registrerar flöde efter 10 sekunder kan sensorn vara defekt (kortsluten)
 • Sensorn ska normalt vara helt inskjuten i kanalen på mätkroppen men kan i undantagsfall behöva justeras ut en bit, efter justering kontrollera att displayenheten indikerar flöde då vatten tappas och att indikeringen upphör en stund efter att tappvattenstället stängts
 • Om sensorn avlägsnas från mätkroppen och enheten fortfarande registrerar flöde efter 10 sekunder kan sensorn vara defekt (kortsluten). Efter att ha monterat tillbaka en fungerande sensor på sin plats, försäkra er om att displayenheten indikerar flöde då vatten tappas och att indikeringen upphör en stund efter att tappvattenstället stängts. Den vita plastskruven som håller sensorn på plats får inte spännas för hårt vid återmonteringen
 • Om sensorkabeln kopplas bort från elektronikenheten och enheten fortfarande registrerar flöde efter 10 sekunder är elektronikenheten defekt

Varför indikerar displayen inget flöde då vatten används? 

 • Vattentappning har inte pågått i minst 10 sekunder
 • Vattentappningsmängden är så liten att enheten istället registrerar snabbdropp, den blå lysdioden blinkar till ibland
 • Sensorkabeln är inte kopplad till ”Sensor”-ingången på displayenheten
 • Sensorkabeln är inte kopplad till mätenheten eller inte tillräckligt långt inskjuten i kanalen
 • Om sensorkabeln tas bort från mätenhten och en magnet placeras mot dess topp ska flöde registreras efter 10 sekunder. Om inget flöde registreras kan sensorn vara defekt (avbrott). Efter att ha monterat tillbaka sensorn på sin plats, försäkra er om att displayenheten indikerar flöde då vatten tappas och att indikeringen upphör en stund efter att tappvattenstället stängts. Den vita plastskruven som håller sensorn på plats får inte spännas för hårt vid återmonteringen
 • Mätenheten är defekt
 • Smuts i magnetventil
 • Stock i rör eller koppling mellan ventil och mätenhet

Varför lyser den blåa lysdioden?

För att enheten registrerar flöde eller för att ett flöde fram tills nyligen har pågått.

Varför lyser den röda "Alarm"-lysdioden på displayenheten?

Det finns ett okvitterat larm. Status för de olika testerna kan avläsas i menyn HÄNDELSER. Återställning sker med OK-knappen.

Varför presenteras indexvärdet på startsidan inom parentes?

Enheten har startats om under den senaste timmen och resultatet av testet har ännu inte stabiliserat sig.

Varför står det VÄNTA efter ett test?

Enheten har nyligen startats om och det har ännu inte gått tillräckligt lång tid för att resultatet av testet ska kunna presenteras. Snabbtest 1 timme. Täthetstest 24 timmar.

Tester och larm

Hur skall man tyda/tolka indexkurvan?

Kurvan visar droppfrekvensen, vid ett läckage stiger värdet och varning fås då indexgränsen överskrids. Användarens förbrukningsmönster påverkar också kurvan, många korta tappningar ger ett högre värde. Då vattnet i rörsystemet står stilla sjunker värdet.

Nätverk

Fungerar Leakomatic med alla WiFi routrar?

Leakomatic fungerar med alla Wi-Fi-routrar som utnyttjar 2.4GHz-bandet och kan konfigureras för en av följande två säkerhetsprofiler:

- WPA2 Personal (andra benämningar: WPA2-PSK, PSK2, WPA2-PSK)
- WPA/WPA2 Personal (andra benämningar WPA/WPA2 Mixed mode, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 (TKIP/AES), PSK2-Mixed)

Leakomatic fungerar inte med säkerhetsprofiler såsom WEP eller WPA

Hur ansluter jag till ett WiFi nätverk?

I displayens menysystem väljs INSTALLATION- Nätverk – Wifi nätverk då enheten sökt klart visas alla nätverk som är tillgängliga. Tryck på knappen pil ner tills aktuellt nätverk visas högst upp i displayen. Välj nätverket genom att trycka pil höger. Skriv in ditt nätverks lösenord genom att bläddra fram rätt bokstäver, siffror eller specialtecken med knapparna pil upp eller pil ner. När rätt tecken visas tryck pil höger för att välja nästa tecken. När lösenordet är färdigskrivet tryck pil höger flera gånger.

Status för nätverksuppkopplingen kan avläsas i menyn STATUS, där visas nätverkets namn, signalstyrka, IP-adress och om enheten har kontakt med Leakomatic Cloud.

Hur byter man hemma/borta med appen?

Man håller fingret intryckt på husikonen tills de olika driftslägena visas i displayen, släpp och tryck på valfritt läge.

Installation

Hur gör jag för att få min extrautrustning att byta mellan Hemma- och Bortaläge tvärt emot hur den gör nu? 

 • Parametern "AUX1 aktiveras" eller "AUX2 aktiveras" ändras från "HÖG" till "LÅG" eller tvärtom
 • Parametern "AUX1 in" eller "AUX2 in" ändras från "HEMMA" till "BORTA" eller tvärtom

Kan Leakomatic installeras i ett kallt utrymme?

Leakomatic skall installeras i utrymme där frysrisk inte kan förekomma. Temperaturen skall vara 0-90 grader Celsius.

Vem kan installera den?

Leakomatic ska installeras med alla medföljande tillbehör och anvisningarna i installationsanvisningen ska följas. Installationen ska göras på ett fackmannamässigt riktigt sätt.

Felsökning

Hur kan toalettstolen efter en påfyllning fortsätta ta in mera vatten fast jag inte kan se att det rinner ut något vatten i skålen?

Flera liter vatten kan fyllas i behållaren innan vattennivån når översvämningsröret och vatten börjar rinna ut i skålen.

När jag aktiverar mitt villalarm så växlar Leakomatic till Hemmaläge. Hur ändrar jag så att den istället byter till Bortaläge när jag larmar på?

 • Parametern "AUX1 aktiveras" eller "AUX2 aktiveras" ändras från "HÖG" till "LÅG" eller tvärtom
 • Parametern "AUX1 in" eller "AUX2 in" ändras från "HEMMA" till "BORTA" eller tvärtom

När jag har fått ett FLÖDESTESTLARM, hur kan jag kontrollera om det är en toalettstol som inte stänger av vattentillförseln ordentligt när den har fyllt behållaren klart?

Genom att stänga avstängningskranen eller Ballofixen på vattenröret som går till toalettstolen och se om flödesindikeringen upphör.

När jag har fått ett FLÖDESTESTLARM, hur kan jag kontrollera om det är någon apparat eller annan utrustning som inte stänger av vattentillförseln ordentligt när den har tagit vatten klart?

 • Genom att stänga av vattentillförseln till utrusningen och se om flödesindikeringen upphör
 • Genom att kontrollera om det rinner vatten ur spillröret från varmvattenberedarens övertrycksventil

När jag har fått ett SNABBTESTLARM, hur kan jag kontrollera om det beror på någon apparat eller annan utrustning?

 • Genom att gå till Statusvyn i displayen och se hur snabbt sensorräknarens värde ökar.
 • Stänga av vattentillförseln till utrusningen och se om sensorräknaren räknar upp i en långsammare takt än då utrustningen var inkopplad
 • Stänga av vattentillförseln till utrusningen och se om indexvärdet som visas nere till höger i displayen börjar sjunka
 • Genom att kontrollera om det rinner vatten ur spillröret från varmvattenberedarens övertrycksventil

Varför får jag "Täthetstestalarm" samma tid nästan varje dygn?

 • Täthetstestet har misslyckats eftersom tillräckligt lång tid utan registreringar inte har funnits under dygnet
 • Orsaken kan vara t.ex. en läckande toalettstol eller en läckande övertrycksventil på varmvattenberedaren
 • Ingen backventil är monterad före Leakomatic i vattenledningssystemet vilket gör att vatten rör sej fram och tillbaka genom mätenheten
 • Backventilen på inkommande vattenledningsrör är otät vilket gör att vatten rör sej fram och tillbaka genom mätenheten

Varför har enheten larmat i Borta-läget utan att någon har tappat vatten?

 • Någon tappade vatten eller spolade i toaletten efter att Bortaläget aktiverades
 • Någon utrustning som tar vatten automatiskt har använt vatten längre än den inställda tillåtna flödestiden för Bortaläge
 • En tillfällig tryckhöjning i vattenledningsnätet kan ha förorsakat en flödesregistrering
 • Övertrycksventilen för varmvattenberedningen håller inte tätt då den har gått tillbaka till stängt läge
 • Varmvattencirkulationspump (VVC) eller annan utrustning där vatten cirkulerar i det trycksatta tappvattensystemet gör att vatten rör sej i vattenledningarna

Varför har jag dåligt vattentryck i huset?

 • Ett smutsfilter eller sil som sitter före magnetventilen är igensatt
 • Ditt vattenbolag levererar lågt vattentryck till din fastighet
 • Någon utrustning till din borrbrunn fungerar dåligt eller är inställd på för lågt tryck
 • Inkommande avstängningsventil eller markventilen utanför din fastighet är igensatt eller inte helt öppen
 • Inkommande vattenledning är igensatt
 • Smuts eller avlagringar i magnetventilens spolaxel kan göra att axelns innehåll inte rör sej som det ska
 • Magnetventilen är defekt

Varför stänger inte ventilen när jag byter till Borta-läge?

Leakomatic-ventilen är alltid öppen om inget larm finns. Den har därigenom möjlighet att övervaka de trycksatta tappvattenören dygnet runt i realtid. Man kan byta till Bortaläge då man lämnar hemmet trots att tvätt- eller diskmaskinen inte har gått sitt program till slut.

Varför stänger ventilen inte av vattnet fast det står "LARM" i displayen

 • Magnetventilskabeln är inte inkopplad till "Valve"-utgången i displayenheten eller till magnetventilsspolen
 • Avbrott i magnetventilskabeln
 • Smuts eller avlagringar i magnetventilens spolaxel kan göra att axelns innehåll inte rör sej som det ska
 • Smuts eller avlagringar under magnetventilens gummimembran kan göra att membranet inte tätar ordentligt
 • Defekt magnetventil

Varför stänger ventilen inte av vattnet fast elektronikenheten indikerar VARNING?

Enheten ger varning efter inställd tid men stänger av vattnet först då varningen övergår till ett larm. Fördröjningstiden för när en varning övergår till ett larm kan ställas in skilt för de olika testerna. Varningar kan helt hoppas över genom att välja alarmfördröjningstiden till värdet noll.

Varför får jag "AUX IN"-alarm fast ingenting är inkopplat på AUX-ingången?

Parametern "aktiveras" i menysystemet har ändrats från "HÖG" till "LÅG" på AUX ingången.

Varför får jag "AUX-alarm"?

Extra utrustning inkopplad till någon av de två AUX-ingångarna har aktiverats.

Varför ger enheten inte larm fast displayen har visat att flöde har pågått längre än den inställda tillåtna flödestiden?

 • Enheten är försatt i PAUS-läge
 • Flödestestet har avaktiverats i inställningarna

Varför har jag fått "Snabbtestalarm"?

 • Även korta tappningar registreras som pulser, någon har diskat för hand, använt högtryckstvätt, spolat med trädgårdsslang eller annars upprepade gånger kortvarigt tappat vatten under den senaste timmen
 • En vattenkran, blandare eller en vattenpost utomhus har inte stängts helt efter användning
 • En trädgårdsslang har lämnats med vattentrycket på och slangen eller en av dess kopplingar är otät
 • En toalettstol har inte stängt av vattentillförseln helt efter en påfyllning
 • Övertrycksventilen för varmvattenberedningen håller inte tätt då den har gått tillbaka till stängt läge

Varför kommer det inget vatten när jag öppnar en vattenkran?

 • Magnetventilen har monterats i fel riktning, pilen på ventilen visar flödesriktningen
 • Det finns ett larm och Leakomatic har stängt magnetventilen, larmet återställs med OK-knappen
 • Ett smutsfilter eller sil som sitter före magnetventilen är igensatt
 • Ditt vattenbolag har stängt av vattnet till din fastighet
 • Någon utrustning till din borrbrunn har slutat fungera
 • Inkommande avstängningsventil eller markventilen utanför din fastighet är igensatt eller stängd
 • Inkommande vattenledningsrör är igensatt
 • Smuts eller avlagringar i magnetventilens spolaxel kan göra att axelns innehåll inte rör sej som det ska
 • Magnetventilen är defekt

Varför är sensorvärdet lägre nu än tidigare?

Räknaren har nollställts vid en fabriksåterställning.

Varför ökar indexvärdet då inget vatten droppar?

 • Läckage finns i tappvattensystemet
 • En toalettstol har inte stängt vattentillförseln helt efter en påfyllning
 • En vattenkran, blandare eller vattenpost utomhus har inte stängts helt efter senaste användning
 • En trädgårdsslang har lämnats med vattentrycket på och slangen eller en av dess kopplingar är otät
 • Inloppsventilen till tvätt- eller diskmaskin är otät
 • Övertrycksventilen för varmvattenberedningen håller inte tätt då den har gått tillbaka till stängt läge
 • Stora temperaturförändringar kan göra att vatten rör sej fram och tillbaka i systemet då det expanderar vid varmvattenberedning
 • Ojämnt tryck i ledningsnätet kan ge upphov till registreringar som gör att värdet ökar
 • Varmvattencirkulationspump (VVC) eller annan utrustning där vatten cirkulerar i det trycksatta tappvattensystemet gör att vatten rör sej i vattenledningarna
 • Ingen backventil är monterad före Leakomatic i vattenledningssystemet vilket gör att vatten rör sej fram och tillbaka genom mätenheten
 • Backventilen på inkommande vattenledningsrör är otät, vilket gör att vatten rör sej fram och tillbaka genom mätenheten

Varför ökar inte indexvärdet då vatten droppar?

 • Den sammanlagda vattenmängden som droppat är ännu inte tillräckligt stor
 • Det har inte droppat så länge att värdet har uppdaterats
 • Sensorkabeln är inte kopplad till ”Sensor”-ingången på displayenheten
 • Sensorkabeln är inte kopplad till mätenheten eller inte tillräckligt långt inskjuten i kanalen
 • Sensorn är defekt (avbrott)
 • Smuts i magnetventilen
 • Mätenheten är defekt